Generelle betingelser for Dacia Care

Dacia Care og Dacia Assistance tilbydes af RENAULT DANMARK, CVR-nr.
30 60 02 15, Herstedøstervej 27-29, bygning b, 2620 Albertslund, en filial af
RENAULT NORDIC AB, Sverige (herefter ”Renault”).

Del I: Generelle betingelser for Dacia Care

1. Indledning

1.1 Dacia Care giver tryghed og sikkerhed for dig og din bil med periodisk vedligeholdelse (service), standard slitage, Dacia Security og Dacia Assistance som beskrevet under punkt 5 nedenfor.

2. Omfattede biler

2.1 Dacia Care omfatter Dacias komplette program af personbiler, varebiler med en totalvægt på under 3,5 ton, som er indregistreret i Danmark.

Dacia Care kan ikke tegnes for og omfatter ikke modificerede biler, eller biler som anvendes konkurrencemæssigt, som taxa, eller som udlejningsbil.

3. Tegning og varighed

3.1 Dacia Care tegnes for en afgrænset tidsperiode og for et begrænset antal kørte kilometer.

3.2 Aftalen om Dacia Care skal tegnes indenfor 12 måneder efter bilen er indregistreret første gang. Gyldighedsperioden af aftalen, i måneder, skal regnes fra køretøjets oprindelige dato for registrering og ikke fra datoen for undertegnelsen af aftalen.

3.3 Antallet af kørte kilometer beregnes altid som bilens samlede antal kørte kilometer fra ny (svarende til nul (0) antal kørte kilometer). Udskiftes bilens kilometertæller, beregnes antal kørte kilometer som summen af kørte kilometer, som fremgår af de anvendte kilometertællere.

4. Vilkår

4.1 Kunden skal opfylde følgende:

4.1.1 Kunden skal ved udførelsen af service og vedligeholdelsesarbejder eller ved udbedring af fejl, som er omfattet af Dacia Care, kontakte en Renault Servicekontrakt Partner. En opdateret oversigt over samtlige Renault Servicekontrakt Partnere findes på www.renault.dk

4.1.2 Kunden skal dokumentere, at service-, vedligeholdelse- og reparationsarbejder på bilen er udført i overensstemmelse med Renaults og fabrikantens anvisninger og anbefalinger herfor, samt at anvendte reservedele er godkendt af Renault eller har en tilsvarende kvalitet.

4.1.3 En korrekt udfyldt servicebog betragtes som tilstrækkelig dokumentation for ovenstående. 4.1.4 Ophører kilometertælleren med at fungere, skal kunden hurtigst muligt indlevere bilen til nærmeste autoriserede Dacia værksted. Skiftes kilometertælleren af et værksted, der ikke er autoriseret af Renault, skal kunden straks give skriftlig meddelelse herom til Renault med behørig dokumentation for samlede antal kørte kilometer i henhold til både den nye og gamle kilometertæller.

4.2 Dacia Care kan ikke anvendes, og Renault og Renault Servicekontrakt Partnere er friholdt for ansvar, i følgende tilfælde:

4.2.1 Bilen er anvendt under forhold eller vedligeholdt på en måde, der ikke er i overensstemmelse med det, som er angivet i brugermanualen, garantiog vedligeholdelsesdokumenterne.

4.2.2 Den rapporterede fejl skyldes, at kunden har fået bilen repareret eller vedligeholdt på et værksted, som ikke er autoriseret af Renault og ikke overholder fabrikantens anbefalinger;

4.2.3 Der er blevet installeret dele på eller foretaget ændringer til bilen, som ikke var godkendt af Renault.

4.2.4 Bilens kilometertæller er blevet slået fra eller nulstillet eller på anden måde manipuleret.

4.3 Ved konstatering af fejl, som omfattes af Dacia Care, har Renault ret til at anvise og beslutte, hvordan sådan fejl udbedres.

5. Omfang

5.1 Indenfor aftalens løbetid og de aftalte antal kørte kilometer er de neden for beskrevne ydelser omfattet af Dacia Care:

5.1.1 Alle forhold omfattet af Dacia Security, det vil sige: Udskiftning eller reparation af mekaniske, elektriske eller elektroniske dele på køretøjet, inklusive arbejdsløn, hvis defekten, såvel som reparation af følgeskader efter denne defekt, på behørigt vis er blevet rapporteret af kunden, jf. punkt 4.

5.1.2 Olie skift, sikkerhedsdiagnostik, vedligehold og tjek på de af producenten foreskrevne tidspunkter, inklusive arbejdsløn og tilførsel af smøremidler, materialer og dele, som er nødvendige for disse operationer, samt ekstra motorolie, som måtte være påkrævet mellem to eftersyn.

5.1.3 Udskiftning af dele under forudsætning af, at der er tale om normalt slid på og brug af bilen (eksklusive dæk) samt under hensyntagen til antallet af kørte kilometer. Renault beslutter, om en defekt del skal udbedres ved reparation eller udskiftning (5.2.1), eller om en slidt del eller komponent skal udskiftes (5.2.3).

5.2 Dacia Care omfatter ikke:

5.2.1 Indirekte tab, som f.eks. forhindret brug af bilen og driftstab.

5.2.2 Følgende dele og komponenter, med mindre de har været fabriksmonteret: bilradio, lydudstyr og andet ekstra udstyr samt alarm systemer.

5.2.3 Skader og forringelser som følge af udefra kommende årsager, herunder:
• Ulykker, kollision, rystelser, mindre skader som følge påkørsel, skrammer, stenslag eller buler, hagl- eller hærværksskader.
• Følger på grund af atmosfærisk forurening, følgeskader påført fra planter så som harpiks, følgeskader på grund af animalsk nedfald som ekskrementer fra fugle samt kemisk nedfald.
• Ting som transporteres på bilen fx på tagbagagebærer, cykelanhænger, trailer mv.
• Konsekvenser som følge af anvendelse af brændstof af dårlig kvalitet eller kvalitet som ikke svarer til producentens anbefalinger.

5.2.4 Komponenter i bilen, som er ændret eller ombygget, samt følgeskader heraf (for hurtig slitage osv.) på andre af bilens dele eller komponenter eller forringelse af bilens egenskaber som følge af dette.

5.2.5 Skader som følge af manglende overholdelse af fabrikantens anbefalinger, mangelfuld vedligeholdelse af bilen, især hvis anvisningerne for vedligeholdelse, serviceintervaller og drift ikke er fulgt, som beskrevet i servicehæftet og/eller instruktionsbogen. (Dacia-værkstedet kan kræve dokumentation for vedligeholdelse af bilen før opstart af en reparation).

5.2.6 Skader som følge af tilsidesættelse eller manglende iagttagelse af advarsler fra advarselslamper/indbyggede instrumenter og anbefalinger i instruktionsbog, vedligeholdelsesdokumentation eller garantidokumentation.

5.2.7 Skader opstået på grund af udefrakommende faktorer såsom trafikuheld, kollisioner eller hærværk.

5.2.8 Skader forårsaget af genstande transporteret med bilen eller brug af forkert brændstof.

5.2.9 Montering af udstyr, der ikke er godkendt af Renault, eller af udstyr, som er godkendt af Renault, men som ikke er monteret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger (enten leveret med udstyret eller kommunikeret til kunden via Dacia-forhandleren).

5.2.10 Skader forårsaget af force majeure som f.eks. lynnedslag, brand, oversvømmelse, jordskælv, krig, terrorisme, uroligheder, sabotage, hærværk, naturkatastrofer, optøjer og angreb.

5.2.11 Skader (inklusive arbejdsløn), som er en følge af, at kunden har fået bilen repareret eller vedligeholdt på et værksted, der ikke er en del af Dacia autoristeret netværk, og som ikke overholder fabrikantens anbefalinger på området.

5.2.12 Skader forårsaget af brug af et batteri, som IKKE ligger inden for rammerne af producentens forskrifter i henhold til bilens instruktionsbog, bilens vedligeholdelsesdokument eller garantidokumentation.

5.2.13 Skader forårsaget af brug af udstyr til opladning, som ikke følger producentens forskrifter, eller opladning ved brug af en installation, som ikke er udstyret med udstyr, der følger producentens forskrifter i henhold til instruktionsbog, vedligeholdelsesdokument eller garantidokumentation.

5.2.14 Skader forårsaget af en batteriladning, som ikke følger forskrifterne om ladning i bilens instruktionsbog, vedligeholdelsesdokument eller garantidokumentation.

5.3 Dacia Care dækker i øvrigt ikke i følgende tilfælde:

5.3.1 Hvis bilen bliver teknisk eller økonomisk totalskadet og anerkendes som sådan af kundens forsikringsselskab. Kunden er forpligtet til at underrette Renault herom senest en måned efter at beslutningen blev taget. I den forbindelse skal kunden fremsende dokumentation for forsikringsselskabets beslutning.

5.3.2 I tilfælde af tyveri, hvor bilen ikke er blevet fundet inden for 30 dage efter politianmeldelsen, ophører dækning fra den dato, hvor tyveriet fandt sted. Kunden skal underrette Renault skriftligt straks efter udløbet af perioden på 30 dage.

5.4 En reservedel, som udskiftes i henhold til denne aftale om Dacia Care, omfattes af en 12 måneders reservedelsgaranti. Garantien på reservedelen starter fra den dag, den monteres i bilen. Overdragelse af ejerskabet til bilen ændrer ikke på betingelserne for Renault reservedelsgaranti.

6. Pris og betaling

6.1 I forbindelse med tegningen af aftalen beregnes den pris, kunden skal betale på baggrund af den fastsatte tidsperiode og det fastsatte maksimalt antal kørte kilometer.

6.2 Såfremt kundens dækning under Dacia Care ophører, inden den aftalte tidsperiodes udløb, fordi bilen har nået antallet af aftalte kilometer eller som følge af forhold beskrevet under 7.2 – 7.3, skal kunden fortsat betale den samlede aftalte pris, idet kunden anses for at have udnyttet aftalen fuldt ud. Kunden kan dog, hvis aftalens ophør skyldes, at bilen har nået antallet af aftalte kilometer, efter aftale med Renault videreføre dækning under Dacia Care mod yderligere betaling, jf. punkt 8..

6.3 Kundens månedlige betaling sker med frigørende virkning til en af Renault udpeget modtager af betalingen.

6.4 Ved spørgsmål om betaling eller problemer i forbindelse med den månedlige betaling skal kunden kontakte:

Serviceaftaler
Renault Nordic AB Esbogatan 12
164 74 Kista
Sverige

eller per e-mail til:kundeservice.danmark@renault.com

7. Ophør og opsigelse

7.1 Aftalen om Dacia Care ophører ved den aftalte tidsperiodes udløb.

7.2 Ved et salg af bilen kan kunden vælge at opsige eller overdrage aftalen til køberen af bilen (køber er de(n) person(er) hvortil ejerskabet af bilen omregistreres hos SKAT).

Kunden er forpligtet til skriftligt at meddele Renault om aftalen ønskes opsagt eller overdraget til bilens nye ejer(e).

Kunden er forpligtet til at betale for Dacia Care aftalen indtil den seneste dato for Renaults modtagelse af en skriftlig meddelelse om Kundens opsigelse eller overdragelse af aftalen til tredjemand.

Det er kundens ansvar, at meddelesen om opsigelse/overdragelse indeholder alle nødvendige oplysninger. Meddelelser om opsigelse/overdragelse bør ske ved brug af Renaults formular, som fås ved henvendelse til Renault (se kontaktinformation nedenfor).

Renault er ikke forpligtet til at acceptere overdragelsen til tredjemand. Så fremt Renault afviser en overdragelse af aftalen til tredjemand, betragtes aftalen som opsagt.

Alle meddelelser til Renault sendes til:

Serviceaftaler
Renault Nordic AB
Esbogatan 12
164 74 Kista
Sverige

eller per e-mail til: servicecontract.nordic@renault.com

Dette punkt 7.2 er ikke gældende for biler som er omfattet af en leasingaftale.

7.3 Renault kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning ved Kundens væsentlige misligholdelse af aftalen. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet:

– Manglende betaling jf. punkt 6.
– Montering eller ændring af udstyr/reservedele på bilen, som ikke er godkendt af Renault.
– Hvis kilometertælleren er blevet slået fra eller nulstillet eller på anden måde manipuleret.

7.4 Hvis der er tale om en forbrugeraftale, som defineret i § 2 i lov om forbrugeraftaler, kan kunden (forbrugeren) fem (5) måneder efter tegningstidspunktet opsige aftalen om Dacia Care med én (1) måneds varsel. Er aftalen om Dacia Care ophørt, jf. punkt 7.1, kan aftalen ikke opsiges.

8. Forlængelse af aftalen

8.1 Såfremt aftalen om Dacia Care er ophørt, inden den aftalte tidsperiodes udløb, fordi bilen har nået antallet af aftalte kilometer, kan kunden mod betaling af kr. 0,80 pr. kilometer ud over det aftalte antal kilometer, forlænge varigheden af aftalen om Dacia Care frem til den aftalte tidsperiodes udløb.

8.2 Kunden skal i tilfælde omfattet af 8.1 kontakte Renault for at ændre det aftalte antal kilometer i aftalen om Dacia Care, således at den samlede pris for Dacia Care og dermed det månedlige beløb, kunden skal betale ligeledes ændres.

9. Meddelelser

9.1 Meddelelser til Renault sendes til:

Serviceaftaler
Renault Nordic AB
Esbogatan 12
164 74 Kista
Sverige

eller per e-mail til: servicecontract.nordic@renault.com

Ved krav om skriftlig dokumentation, skal sådan dokumentation altid sendes til ovennævnte postadresse.

10. Beskyttelse af personoplysninger

10.1 Personoplysninger indsamlet om kunden er nødvendige for, at Renault kan opfylde sine forpligtelser i henhold til denne aftale. Personoplysninger vil udelukkende blive brugt til at opfylde aftalens formål.

10.2 Personoplysninger er fortrolige og kan kun videregives til Renault Nordic AB og selskaber koncernforbundne hermed samt til tredjemand, som har et forretningsmæssigt samarbejde med Renault og har underskrevet en aftale om tavshedspligt.

10.3 Ifølge lov om behandling af personoplysninger har kunden ret til at få adgang til og få rettet oplysninger, som vedrører kunden. Denne ret udøves ved at kontakte Kundeservice hos Renault på telefon: 80 88 94 00 (mandag-fredag 8-17) eller e-mail: kundeservice.danmark@renault.com

11. Øvrige forhold

11.1 Forbrugerrettigheder som er ufravigelige i henhold til gældende ret påvirkes ikke af den aftale.

12. Afgørelse af tvister

12.1 Denne aftale reguleres af dansk lovgivning.

Del II: Vilkår för Dacia Assistance

13. Dacia Assistance

13.1 Aftalen omfatter Dacia Assistance i hele aftalens varighed. For vilkår gældende for Dacia Assistance se Garanti og vedligeholdelsesbilag.